Programajánló

Vers és mesemondó verseny    

    2018. 04.14.

Angol nyelvi tábor

   2018. 07.16-07.20.

Traktorverseny és családi nap    

   2018. 08.04.

Íjásztábor

   2018.08.06.-2018.08.10.

 

Kismackó Óvoda

7097 Nagyszokoly, Deák Ferenc utca

 

 

Intézményvezető: Fabóné Horváth Ágnes

Tel.: 74 / 478–624

Mobil:70/400-4115

1971-ben épült 50 férőhelyes 2 csoportos óvodánk, Nagyszokolyi Kismackó Óvoda néven működik.

 Óvodánk programja az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján és a helyi sajátosságok figyelembevételével készült, néphagyományőrző, természetközeli, a családokkal együttműködő óvodai program.

  Intézményünkben 4 fő szakképzett óvodapedagógus, 2 fő szakképzett dajka látja el a nevelő-oktató munkát.Nyitott, szeretetteljes családi légkört biztosítunk a gyermekek számára, amelyben állandó tevékenység mellett megtanulják kifejezni érzelmeiket, fejlődik felelősségtudatuk, emberi kapcsolataik. Pedagógiai programunkat a néphagyományok és az évszakok változásai foglalják keretbe. A magyar népi kultúra szokásaira, értékeinek megismertetésére épül-a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, kiegészülve a tevékenységközpontú óvodai nevelés alapelveivel: a komplexitás a kooperáció és kommunikáció hangsúlyozásával. A nevelési alaphelyzet a tevékenységek, együttműködési formák, kapcsolatok, fejlesztő hatások és fejlesztési lehetőségek összefüggő a néphagyományőrzés a népszokás őrző és természetóvó jeles napokkal gazdagítja az óvodai életet.

 A sajátos nevelési igényű, a beszédhibás, a beilleszkedési és magatartászavarral küzdő gyermekekkel a tamási Szakszolgálat szakembere i- fejlesztőpedagógus, logopédus foglalkozik.                       

                                    KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI NEVELÉS

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és nevelést.Joga van arra, hogy olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen, mely igazodik egyéni szükségleteihez.

 Az óvodáskorban a játék az életkornak legmegfelelőbb személyiségfejlesztő, ezen belül készségfejlesztő lehetőség egyúttal a gyermek legelemibb szükséglete. A 3-tól 6-7 éves korú gyerek a játékkal tapasztal, tanul, jut örömökhöz és sikerélményhez. A játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, a személyiség fejlesztésének színtere, a tanulás és fejlesztés leghatékonyabb eszköze. A gyermek az óvodában eltöltött idejének as teljes egészét a játék tölti ki, minden cselekedetet akként él meg. A munka jellegű tevékenység játék a gyermek számára a munkavégzés öröm és szükséglete is a gyermeknek. Kiemelten fontos tehát a való élet munkajellegű tevékenységeinek biztosítása. A z önként vállalt feladatok, munkafolyamatok végzése során éli meg a gyermek a közösségért való tevékenység örömét is ami a normák kialakulásához vezet.

  A valódi tudás az amit a gyermek maga fejt meg és cselekvésen keresztül sajátít el. Ennek érdekében fontos, hogy minél több tapasztalathoz jusson élményeket élhessen át és természetes kíváncsiságát kielégíthesse. Ezért a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás útja.

  Az óvodában komplex nevelés folyik. A tanulás során nincsenek tantárgyak . Az óvodai programok nevelési területekre osztottak. Cél az aktivitás és kíváncsiság felkeltése és ébren tartása. A kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés fenntartása.

  A pedagógus az ismeretet tapasztalati lehetőségek megteremtése által adja át, biztosítva a lehetőséget arra, hogy a játékon művészeteken, alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket amelyek megnyitják és ébren tartják benne a vágyat a "még több" megismerésére, a tanulás örömének kielégítésére. Ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. A gyermeki személyiség szabad kibontakozása az egyéni ütemeltolódásokkal és szükségletekkel összhangban a mozgásos manuális, intellektuális, művészeti területeken kialakított sokszínű, változatos tevékenységi rendszerben valósul meg. A z alapja mindennek az, hogy a gyermek érdeklődésére és cselekvésére épüljön az ismeretanyagot tartalmazó tevékenység.

  A gyerek fejlődésének alappillére, hogy a felnőtt szoros interakciós kapcsolatban legyen vele. A személyes bensőséges kapcsolat az egyéni differenciált bánásmód amely minden gyermeket megillet.

 Cél, hogy az óvoda befejezésére, iskolába kerülésével minden gyerek zökkenőmentesen tudja megkezdeni tanulmányait a neki megfelelő oktatási intézményben képességei maximális kibontakoztatásával.

 images/ovoda/PICT2350.JPG