I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos, neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége

Nagykónyi Közös

Önkormányzati Hivatal

7092 Nagykónyi, Nagy utca 108.

Tel.: 74/476-765

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 2.  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 Önkormányzati Hivatal

szerkezeti felépítése

 3.  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 Farkas Györgyi Ildikó -

alpolgármester

06-70-400-4114

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Zemán Tünde- jegyző


74/576-009


Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 4.  Ügyfélfogadási rend  Ügyfélfogadási rend
 5.  Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nagyszokoly Község

Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Elérhetőség: 7097 Nagyszokoly,

Petőfi S. u.276.


(Polgármester + 4 fő képviselő):


Képviselők

 6. Intézmények adatai (óvoda, könyvtár)
székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye,

Nagyszokolyi Kismackó Óvoda


Székhely: 7097 Nagyszokoly,

Deák Ferenc utca 277.


Nagyszokolyi Kismackó Óvoda alapítóokirata elérhető a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv 

weboldalról(a Törzskönyvi alany megnevezése

rovatba az intézmény nevének beírásával)


Vezető: Fabóné Horváth Ágnes
Tel: 74/478-624
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A működő köznevelési intézményeklistája letölthető az alábbi hivatkozásról:
https://dari.oktatas.hu/

 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  nincs
 8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai  nincs
 9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve  nincs
 10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést
gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárd Szent István tér 1-3.
Tel.: (74) 501-220

     
     
 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
     
     
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
Az általános közigazgatási rendtartásról

szóló 2016. évi CL. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

Nagyszokoly Község Önkormányzat

SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei, szervezeti és

működési szabályairól szóló 8/2011.(IV.27.) sz.

rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ 

weboldalról (a megye rovatban

Tolna megye kiválasztása,

a hely esetében Nagyszokoly kiválasztása,

majd a Keresés gomb megnyomásával

az összes rendelet vagy a fenti rendelet számbeírásával

az önkormányzat szmsz-e elérhető)

 2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nagyszokoly Község Önkormányzat

SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei szervezeti és

 

működési szabályairól szóló 8/2011. (IV.27.)

Önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a

https://or.njt.hu/ weboldalról

(a megye rovatban Tolna megye kiválasztása, a hely esetében Nagyszokoly

kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával

az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám

beírásával az önkormányzat szmsz-e elérhető)

 3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje

Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője,

eljár: Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal

Illetékességi terület: Nagyszokoly Község

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: 

Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal
Illetékességi terület: Nagyszokoly Község

 

Általános Igazgatási ügyekben hatáskör címzettje

Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője,

eljár: Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal
Illetékességi terület: Nagyszokoly Község

 

Az építéshatósági feladatokat a fővárosi és megyei

kormányhivatalok működésének egyszerűsítése

érdekében egyes törvények

módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény alapján

Tolna Megyei Kormányhivatal látja el.

Nagyszokoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(IX.28.) önkormányzati rendelete Nagyszokoly Község Helyi Építési Szabályzatáról

 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Nagyszokoly Község területén a hulladékszállítás

szabályait a települési folyékony hulladékkal

összefüggő tevékenységről szóló 9/2020.(IX.30.)

Nagyszokoly Község területén a hulladékszállítás

szabályait a települési szilárd hulladékkal

összefüggő tevékenységről szóló 4/2003.(I.14.)

rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ 

weboldalról

(a megye rovatban Tolna megye kiválasztása,

a hely esetében

Nagyszokoly kiválasztása, majd a Keresés

gomb megnyomásával az összes

rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával

a hivatkozott rendelet elérhető)

 5. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

(vagyonnyilatkozatok, működési engedélyek, továbbképzési terv, szociális nyilvántartások stb jegyzéke)

 
 6. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke  nincs
 7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nagyszokoly Község Önkormányzat költségvetési rendelete,

annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról

szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról
(a megye rovatban

Tolna megye kiválasztása,

a hely esetében Nagyszokoly

kiválasztása,

majd a Keresés gomb megnyomásával

az összes rendelet elérhető)

 8. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  Jegyzőkönyvek és előterjesztések
 9. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  Közérdekű hírek
 10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk  nincs
 11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai  
 12. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve szabályzat

 

 

 13. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  nincs
 14. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  Központi Statisztikai Hivatal
 15. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 Önkormányzat

 Óvoda

     
     
III. Gazdálkodási adatok   
     
     
 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Nagyszokoly Község Önkormányzat költségvetési rendelete,

annak módosításai és a falu éves

költségvetési beszámolójáról

szóló rendelete

elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról

(a megye rovatban Tolna

megye kiválasztása, a hely

esetében Nagyszokoly kiválasztása,

majd a Keresés gomb megnyomásával

az összes rendelet elérhető)

 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  feltöltés alatt
 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond  feltöltés alatt
 4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Tájékoztató a Nagyszokoly Község Önkormányzata által kötött szerződésekről 2022.

 

Tájékoztató a Nagyszokoly Község Önkormányzata(Kismackó Óvoda) által kötött szerződésekről 2023.

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nincs
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések feltöltés alatt
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Pályázatok
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)  
9. Szálláshely szolgáltatók 2021. évi ellenőrzési terve